About Me

D1

Daniel Mutendi¬†munyori, uye ndinyanduri. Bhuku rake revapwere rinonzi Tsuro naGudo; Misi Yese Haifanani rakawana mubayiro weNAMA mugore ra2016, LITERARY ARTS MERIT Outstanding Children’s Book. Daniel anechishuvo chekuti mitauro yevana vemuZimbabwe ichengetedzewe chaizvo. Anokumbira kuti vanefungwa sedzake vapote vachitumiravo zvinyogwa zvavo kuti kana zvichiwirirana nezvinodiwa pano, zvishambadziwevo pamusha pano. Zvinyogwa zvaDaniel zvakanyanya kurerekera kuChiKaranga sezvo iriyo ndimi yaakakura achehwereketa zvakanyanya.

Tinotsikisavo mabhuku akasiyana-siyana kunevanoda rubatsiro.

Daniel Mutendi anogona kuwanikwa pakero inoti; daniel@jewelmagazine.co.zw uye mugona kumutevera paTwitter @DanielMutendi

https://www.facebook.com/dmutendi