Dzidziso

Vabereki vangu vakatamburira kuti ndiende kuchikoro
Danga ren’ombe ndakapedza ndoga
Vakasimira mamvemve kuti ndiwane dzidzo
Naizvozvo ndakavapa gose rukudzo
Vakandidzidzisa zvakawanda zvoupenyu
Dzidziso yavo ndikaichengeta
Ndakaichengetera mukati-kati memoyo wangu

Ndakadzidza chikoro neshungu
Mushoka musine chero shangu
Ndaivanga zuva rogaroga
Kuti ramangwana rangu rijeke
Varikumhepo vakadavira nemufaro
Ndikakunda pazvidzidzo zvangu
Vabereki vakafara vakabike doro

Ndakapinda munyika ndakagukuchira
Dzidzo dzangu dzirimbiri
Dzevabereki pamoyo asi dzevadzidzisi mumusoro
Nyika yakandigamuchira ikati heuno munhu
Pasina nguva ndakanga ndavanemhuri
Dangwe rangu akava Ruvarashe
Zvakare, vabereki vakafara vakabike doro

Ndakashandisa dzidziso yekuchikoro
Pakushanda ndakava mvumba chaiyo
Pasina nguva ndakanga ndavamuzvinabhizimisi
Mbiri yangu yakazara mumhepo
Mari nefuma zvikavanga zvichiuya kwandiri
Mhuri yakadhla ikaguta chose
Kumusha vadzimu vakaguta nedoro vose

Kana mari youya haiuyi iriyoga bodo
Shamwari tsva dzakauya dzakawanda
Nhambo nemhuri ikanyangarika
Ndakaita mweni pasuvo rangu
Hon’o, zhara pamba pangu yakashaikwa
Asivo dzidzo yavabereki vangu yakashaikwa
Ko achaziva kuti doro richabikwa here ndiyani

Shamwari tsva dzakauya nedzidziso tsva
Zvikanzi vafumi tinodai, tozodai
Takadhla nyika rutivi ikasvika pakurereka
Dzidziso yevabereki ndakanga ndasendeka zvino
Nzvimbo yayo muhana mangu yakanga yatogwa netsva
Ko uchapa dzidziso youpenyu kuvana vangu ndiyaniko
Revadzimu ndakamwa ndomene doro

Vanhukadzi vakaona nhamo nesu
Ko taishara here kuti uyu ndowemunhu
Wakava mutambo kuunganidza vanasikana
Hope dzairamba kubata kana parutivi vaishaikwa
Chero mapunha takanga tisingachazezi
Ari madziro ehotera ipi akanga asingatizivi
Fungwa yokuti kunavabereki yakavamusengwa

Yakazouya imwe shamwari tsva nedzidziso yayovo
Yakandidzidzisa kuti vanasikana vechikoro ndohuchi
Takakanda zviredzo zvedu muzvikoro
Hazvina kunonoka kudhlira
Takaronga zvekundofugwa nemhepo tiri kuKariba
Zvikove zvedu taizoinda nazvo
Ko aitirambidza ndiyaniko? Isu hedu shangwiti

Takasvika kuKariba huri husiku
Mumwe nomumwe anechimhandara chake
Takavata muhotera yemuchikepe
Zvimhandara zvichititova-tova nekuti varaidza
Fume mangwana ngatitaridzane zvisikana zvedu
Meso angu akati dhe-e kubuda pazhe
Babanguwe-e, ko uyo zvaari Ruvarashe!

Leave a Reply